Allmänna Villkor

Här följer Fastighetsägarna Dokuments allmänna villkor. Senast uppdaterade 2015-1007

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument
Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare. Tjänsten Fastighetsägarna Dokument saluförs av Fastighetsägarna Sverige AB (Fastighetsägarna Sverige).
a. Registrering och inloggning

i. Fastighetsägarna Dokument saluförs genom kortköp via hemsidan, genom fastighetssystemleverantör eller genom installation på egen server.
ii. Den som köper formulär och mallar genom Fastighetsägarna Dokument kallas kund. Varje ny kund måste registrera sig i Fastighetsägarna Dokument för att kunna använda tjänsten. Följande uppgifter krävs från kunden vid registrering:

• Organisationsnummer/personnummer
• Företagsnamn/namn
• Fakturaadress/Postadress
• Referensperson
• E-post
• Telefonnummer

iii. Genom att registrera sig för köp på Fastighetsägarna Dokument accepterar kunden de vid varje tidpunkt tillämpade allmänna villkoren. Kunden ska se till att användare av Fastighetsägarna Dokument hos kunden tar del av och accepterar de allmänna villkoren. Dessa allmänna villkor kan när som helst ändras. Kunden ska i sådant fall underrättas om villkorsändringen via e-post, via Fastighetsägarna Dokuments hemsida eller på annat lämpligt sätt.

b. Priser

i. Prislista för formulär som saluförs genom Fastighetsägarna Dokument framgår av www.fastdok.se
ii. Priser är angivna exklusive moms, vilken tillkommer enligt vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.
iii. Medlemmar hos Fastighetsägarna och SABO har 50 % rabatt.
iv. Prislistan kan ändras.
v. Priser för årsabonnemang ges efter förfrågan, se punkten 3 c dessa villkor.

 

2. Tillhandahållandet av Fastighetsägarna Dokument
Fastighetsägarna Dokument kan tillhandahållas kunderna på tre olika sätt, genom köp av enstaka kontrakt genom webbplatsen www.fastighetsagarnadokument.se , genom koppling mot en fastighetssystemleverantör som har ett avtal med Fastighetsägarna Sverige samt genom installation av Fastighetsägarna Dokument på lokal server.

3. Köpalternativ

a. Enstaka kontrakt
Köp av enstaka kontrakt sker via webbsidan www.fastighetsagarnadokument.se genom betalning med kort, till vid varje tillfälle gällande pris enligt den prislista som är publicerad på webbsidan.

b. Saldo

i. Genom uppladdning av ett valfritt belopp, dock högst 10 000 kronor, till Fastighetsägarna Dokument, kan kunden skapa skarpa kontrakt varvid kostnaden för dessa dras från det inbetalda beloppet enligt prislista. Det finns ingen tidsgräns för hur länge saldot kan användas.
ii. Inbetalning kan ske med kort eller avseende belopp överstigande 500 kronor, mot faktura.
iii. Inbetalat belopp återbetalas om särskilda skäl föreligger.

c. Årsabonnemang

i. Genom årsabonnemanget får kunden fri tillgång till alla de mallar som Fastighetsägarna tillhandahåller via Fastighetsägarna Dokument.
ii. Årsabonnemang löper i abonnemangsperioder om ett år i taget.
iii. Kostnaden för ett årsabonnemang är 20 000 kronor för medlemmar och 40 000 för icke medlemmar.
iv. Årsabonnemang för koncerner eller koncernliknande förhållanden kan tecknas för 50 000 kronor för medlemmar och 100 000 kronor för icke medlemmar.
v. Priserna för årsabonnemang har justerats per den 1 oktober 2014.
vi. Parterna äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till avtalstidens utgång. Vid utebliven uppsägning är avtalet förlängt med tolv (12) månader i taget med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månaders uppsägningstid före förlängningstidens utgång.
vii. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att ändra i utbudet av dokumentmallar och andra tjänster som saluförs genom Fastighetsägarna Dokument. Fastighetsägarna Sverige förbinder sig dock att på kundens begäran, under innevarande abonnemangsperiod, via e-post eller på annat sätt, till kunden leverera dokumentmall som har tagits bort ut tjänsten men som fanns i tjänsten vid abonnemangsperiodens början.

4. Betalning

a. Betalning med kort
Köp av enskilda kontrakt sker med kortbetalning via PayEx som betalningsväxel. Tjänsten är säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan kundens dator och PayEx betalningsserver. All överföring sker tryggt utan att obehöriga kan komma åt någon information. Vid betalning på internet använder PayEx Secure Electronic Transaction (SET), som är en internationell säkerhetsstandard för onlinebetalningar.
SET garanterar bland annat att:
• Informationen hålls hemlig och inte kan manipuleras
• Det korrekta beloppet dras från kontot.
• Pengarna blir öveförda till Fastighetsägarna Sverige.

b. Betalning med faktura
På belopp över 1000 kronor kan betalning ske mot faktura. Fastighetsägarna Sverige tillämpar räntelagens bestämmelser.

5. Säkerhet
Vid inloggning på Fastighetsägarna Dokument lagras information om kundens inloggningsuppgifter enlighet punkten 1 a ovan i Fastighetsägarna Sveriges serverdatorer. Utöver detta sparas uppgifter rörande bl.a. de IP-adresser som nyttjar Fastighetsägarna Dokuments tjänst, vilka dokumentmallar som köpts samt de uppgifter kunden anger vid betalning (kortnummer m.m.).
Kunden samtycker till att Fastighetsägarna använder kundens adressuppgifter för informationsutskick och utskick med erbjudanden från Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Sverige förbinder sig att betrakta kundinformation som konfidentiell och kommer inte att lämna ut information om enskild kund, eller delar därav, till någon utomstående.
Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till Fastighetsägarna Dokument, om kunden utnyttjat tjänsten på ett otillbörligt sätt. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att även efter sådan spärrning skett spara och använda kundinformation som kan behövas för att påvisa otillåten spridning av sådana mallar och formulär som tillhandahållits genom Fastighetsägarna Dokument.

a. Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslag (1998:204) (PUL)
De personuppgifter som kunden lämnar i samband med att denne att skapar en inloggning på Fastighetsägarna Dokument kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Kunden samtycker till att Fastighetsägarna Sverige lagrar nu angiven kundinformation. Kund som ansluter användare ska säkerställa att de som ansluts är införstådda med och samtycker till denna behandling av personuppgifterna.
I enlighet med PUL har den vars personuppgifter behandlas rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Denne kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Genom att ta del och godkänna de allmänna villkoren samtycker den enskilde användaren att Fastighetsägarna Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med ovanstående. Den enskilde användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om en användare väljer att inte samtycka eller att återkalla sitt samtycke finns risk för att användarens bruk av Fastighetsägarna Dokument kommer att påverkas och att Fastighetsägarna Sverige inte kan fullgöra sina åtaganden.

6. Drift, justeringar och uppdateringar

a. Tillänglighet
Fastighetsägarna Dokument ska vara tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Fastighetsägarna Sverige ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare hos kund på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar. Uppgradering och service ska i möjligaste mån vidtas utanför ordinarie kontorstid.

b. Ansvarsbegränsning
Fastighetsägarna Sverige eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. Fastighetsägarna Dokuments innehåll kan dock aldrig ersätta juridisk eller annan professionell rådgivning i enskilda fall. Varje kund och användare förklarar sig i och med godkännande av de allmänna villkoren vara införstådd med att Fastighetsägarna Sverige således inte har något rådgivaransvar i enskilda fall eller i förhållande till enskild kund eller användare som kunden låtit ansluta eller i förhållande till tredje man. Fastighetsägarna Sverige tar inte ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av Fastighetsägarna Dokument eller tillgängliga dokumentmallar eller annat innehåll i Fastighetsägarna Dokument. Ansvarsbegränsning avseende nyttjande av tjänsten ”E-avtal” regleras i punkten 7.

c. Force Majeure
Händelser såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut och likvärdiga händelser utanför Fastighetsägarna Sveriges kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, innebär att Fastighetsägarna Sverige befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

7. E-signering
Fastighetsägarna Sverige har träffat ett samarbetsavtal med Egreement AB (org. nr 556700-4394, www.eavtal.se) för att kunna tillhandahålla Fastighetsägarna Dokuments kunder en möjlighet att signera avtal som upprättats i Fastighetsägarna Dokument elektroniskt. Tjänsten kallas för ”E-avtal”. Kunder som vill nyttja möjligheten till e-signering måste skaffa sig ett konto hos Egreement AB och samtycka till Egreement AB:S villkor för tjänsten. Fastighetsägarna tar inte ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av E-avtal. Inte heller tar Fastighetsägarna Sverige ansvar för driftsstopp, säkerhetsrisker, dataintrång eller liknande företeelser i E-avtal. Slutligen tar inte Fastighetsägarna AB ansvar för om avtal som tecknats med e-legitimation på grund av befintlig eller ny lagstiftning blir ogiltigt då det inte uppfyller lagstiftningens krav på erforderligt undertecknande eller något annat krav i lagstiftningen, samt undertecknade handlingars bevisvärde.

8. Upphovsrätt och licensiering
Mallar som saluförs via Fastighetsägarna Dokument liksom bakomliggande programvaror och databaser är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Mallar och formulär som saluförs genom Fastighetsägarna Dokument är att betrakta som programvara och får endast nyttjas av registrerade användare i den omfattning som överenskommes mellan kunden och Fastighetsägarna Sverige genom kundens val av köpmodell. Det åligger kunden och användare av tjänsten hos kunden att tillse att spridning inte sker som leder till otillåtet nyttjande av genom Fastighetsägarna Dokument tillhandahållet material. Fastighetsägarna Sverige förbehåller sig rätten att i formulär och annat material som tillhandahålles genom Fastighetsägarna Dokument göra märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg otillåtet spritt material har tagit. Kunden och användare hos kunden accepterar att Fastighetsägarna Sverige sammanställer denna typ av information och använder denna typ av information som underlag i de fall då Fastighetsägarna Sverige önskar påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande.